Všeobecné obchodní podmínky společnosti Augenoptik Domažlice s.r.o.

pro kupní smlouvy

 

I.

Úvodní ustanovení

1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Augenoptik Domažlice s.r.o., IČ 25226231, se sídlem Cihlářská 629, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10382, www.ao-do.cz (dále jen „prodávající“), a kupujícího (dále jen „kupující“) vyplývající z kupních smluv, kterými se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu věc (zboží) ze své nabídky a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží (dále jen „kupní smlouva“ či „kupní smlouvy“). Prodávající uzavírá kupní smlouvy za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Přímé ujednání mezi smluvními stranami v konkrétní kupní smlouvě má přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.         Kupní smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající nebo s nimi související se řídí právním řádem České republiky. Vylučuje se možnost aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané 11.4.1980 (č. 160/1991 Sb.) na kupní smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající.

3.         Tyto obchodní podmínky upravují pouze práva a povinnosti z kupních smluv, kde kupující jsou podnikateli. Prodávající nedodává zboží spotřebitelům.

4.         Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že soudem příslušným k rozhodování sporů z kupních smluv a z právních vztahů z nich vyplývajících nebo s nimi souvisejících je Okresní soud v Domažlicích, případně Krajský soud v Plzni, je-li v prvním stupni řízení dána příslušnost krajských soudů.

 

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.         Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále též pouze „objednávka“) může kupující učinit některým z následujících způsobů:

a)   osobně – v sídle prodávajícího,

b)   písemně – zasláním objednávky na adresu sídla prodávajícího,

c)   faxem – zasláním objednávky na faxové číslo prodávajícího +420 379 300 455,

d)   e-mailem – zasláním objednávky na e-mailovou adresu prodávajícího info@ao-do.cz,

e)   telefonicky – na telefonní lince prodávajícího +420 800 900 673, a to v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hodin,

2.         V objednávce je kupující povinen uvést podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby na jejím základě mohla být kupní smlouva uzavřena. Kupující v objednávce uvede alespoň

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení kupujícího,

b)   sídlo kupujícího,

c)   IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

d) kód a název zboží dle katalogu prodávajícího, jakož i množství zboží, které kupující objednává,

e)   podpis osoby oprávněné objednávat zboží a razítko kupujícího, pokud razítko používá a pokud je použití podpisu a razítka obvyklé vzhledem ke způsobu, jímž byla objednávka učiněna.

Kupující bere na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů může způsobit prodávajícímu škodu, kterou je prodávající oprávněn vymáhat soudní cestou.

3.         Kupující může k objednávce využít objednávkové formuláře dostupné na internetových stránkách prodávajícího, které usnadňují a urychlují vyřízení objednávek.

4.         Prodávající není povinen návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) přijmout.

5.         Prodávající může návrh na uzavření kupní smlouvy přijmout i tak, že poskytne plnění (zejm. zašle zboží).

6.         Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že má vůči kupujícímu neuhrazenou splatnou pohledávku (např. z dříve uzavřené smlouvy).

 

III.

Místo a doba dodání zboží

1.         Není-li dohodnuto jinak, odesílá prodávající zboží na adresu sídla kupujícího, případně na jinou adresu, kterou mu kupující oznámil. Kupující nese náklady spojené s balením a odesláním zboží (zejm. náklady účtované společností zajišťující doručování zásilek), případně též náklady na dobírku. Při odeslání zboží splní prodávající povinnost odevzdat zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

2.         Obvyklé dodací lhůty prodávajícího jsou (v případě objednávky s místem dodání v České republice učiněné kupujícím do 15:30 hodin pracovního dne) následující:

a)   u čoček, které má prodávající ve skladu v Domažlicích – 1 pracovní den,

b)  u čoček, které má prodávající ve skladu v SRN – 2 pracovní dny,

c)   u čoček, které je třeba vyrobit – zpravidla 5 - 8 pracovních dnů v závislosti na druhu a množství objednaného zboží,

d)  u ostatního zboží – zpravidla 2 - 15 pracovních dnů v závislosti na druhu a množství objednaného zboží.

Uvedené lhůty nejsou pro prodávajícího závazné a jsou závislé na vytížení výrobních a personálních kapacit prodávajícího a aktuální situaci na trhu.

3.         Má-li kupující splnit určitou povinnost ještě před odevzdáním věci (zboží), začíná běžet doba, v níž má prodávající plnit, až ode dne splnění této povinnosti (např. od zaplacení zálohy nebo kupní ceny).

4.         Převzetí zboží kupující potvrdí v dodacím listu, ve kterém musí být uvedeno, která konkrétní osoba zboží za kupujícího převzala.

5.         Při převzetí zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat. Zvláště je povinen přezkoumat, zda zboží nevykazuje zjevné vady, zda nedošlo k poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, promočený) a zda bylo dodáno správné množství zboží. V případě zjištění vad či jiných nedostatků je kupující povinen tato zjištění uvést ve stejnopisu dodacího listu a neodkladně o nich prodávajícího vyrozumět.

6.         Kupující je povinen přijmout i částečné plnění ze strany prodávajícího.

 

IV.

Platební podmínky

1.         Prodávající prodává zboží za ceny uvedené v katalogu prodávajícího, který rozesílá svým zákazníkům, a který je v elektronické podobě dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.ao-do.cz. V případě katalogu prodávajícího se vylučuje možnost aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Prodávající je oprávněn ceny uvedené v katalogu měnit v závislosti na vývoji situace na trhu a na kurzu české koruny k cizím měnám. V případě, že před doručením objednávky kupujícího došlo ke změně ceny zboží, která se dosud nepromítla do katalogu prodávajícího, vyrozumí prodávající kupujícího o aktuální ceně příslušného zboží, a navrhne kupujícímu uzavření kupní smlouvy s novými podstatnými náležitostmi (novou cenou). Ceny uváděné v ceníku prodávajícího nezahrnují náklady spojené s balením a odesláním zboží ani náklady na jiné služby související s dodáním zboží (dobírka apod.).

2.         Není-li sjednáno jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím.

3.         Sjednává se výhrada vlastnictví - kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a úplném uhrazení kupní ceny včetně nákladů spojených s balením a odesláním zboží.

4.         V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakékoliv její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu).

 

V.

Reklamace

1.         Prodávající může převzít záruku za jakost na základě výslovného smluvního ujednání nebo prohlášením ve formě záručního listu.

2.         Případná záruka se nevztahuje zejména na vady, které byly způsobeny neodborným, nevhodným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v nevhodných podmínkách nebo v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů, nebo na další vady, pokud tak stanoví zákon. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

3.         Kupující je povinen při uplatnění reklamace prokázat původ zboží.

 

VI.

Ostatní ujednání – odpovědnost a promlčení

1.         Povinnost prodávajícího k náhradě újmy způsobené vadou věci, která byla předmětem kupní smlouvy, se omezuje tak, že prodávající je povinen takovou újmu hradit nejvýše v rozsahu odpovídajícím kupní ceně příslušné věci bez daně z přidané hodnoty.

2.         Ve smyslu ustanovení § 630 zákona č. 89/2012 Sb. se sjednává, že promlčecí lhůta pro právo prodávajícího na zaplacení kupní ceny zboží se prodlužuje tak, že činí 10 let ode dne, kdy uvedené právo mohlo být uplatněno poprvé.


 

 

VII.

Osobní údaje a závěrečná ustanovení

1.         Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů – zákazníky“, který tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek a je dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.ao-do.cz

2.         Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Prodávající a kupující sjednávají, že těmito všeobecnými obchodními podmínkami se budou řídit všechny kupní smlouvy (v nichž je společnost Augenoptik Domažlice s.r.o. v postavení prodávajícího) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím počínaje dnem 25.5.2018

 

Příloha: Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů – zákazníky

 

V Domažlicích, dne 25.5.2018                                       

Augenoptik Domažlice s.r.o.